Polityka prywatności

Polityka Prywatnoci
Train Movement Academy Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, 60-551 Poznań, ul. Szamarzewskiego 31/19, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS 0000 770992, NIP 7831797418

w związku z wykonywaniem obowiązków informacyjnych z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

Klauzula informacyjna dla osób, z którymi Fitness Innovation  nawizuje kontakty biznesowe

ADMINISTRATOR DANYCH:

Administratorem Państwa danych osobowych jest Train Movement Academy Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, 60-551 Poznań, ul. Szamarzewskiego 31/19, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS 0000 770992, NIP 7831797418

CELE PRZETWARZANIA, PODSTAWY PRAWNE:

Pastwa dane osobowe sprzetwarzane w nastpujcych celach:

1) Nawizywanie kontaktów biznesowych w tym składanie ofert i zapytaofertowych, składanie wniosków o oszacowanie zamówienia, wycenusługi oraz szereg innych działamajcych na celu nawizanie współpracy biznesowej na podstawie:

art. 6 ust. 1 lit. f RODO* (przetwarzanie jest niezbdne do celów realizowania prawnie uzasadnionych interesów administratora polegajcych na wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawusług i towarów, dbaniu o finanse firmy),

2) Obrona przed roszczeniami i dochodzenie roszczena podstawie:

art. 6 ust. 1 lit. f RODO* (przetwarzanie jest niezbdne w celu realizowania prawnie uzasadnionych interesów administratora polegajcych na dbaniu o swoje interesy).

ODBIORCY DANYCH:

Bdziemy przekazywa(w odpowiednich sytuacjach powierza) dane osobowe dostawcom usług pocztowych, dostawcom usług kurierskich, dostawcom usług i wszelkiego oprogramowania IT wspomagajcego zarzdzanie przedsibiorstwem, dostawcom usług w zakresie hostingu poczty elektronicznej.

CZAS PRZETWARZANIA:

Pastwa dane osobowe bdprzetwarzane przez nastpujcy okres:

 1. 1)  w celu nawizania kontaktów handlowych- do czasu zakoczenia kontaktów biznesowych,

 2. 2)  w celu obrony przed roszczeniami i dochodzeniem roszcze– 6 lat od zakoczenia nawizywania relacji.

TWOJE PRAWA:

Informujemy, e przysługujPastwu nastpujce prawa wynikajce z RODO*:

 • ▪  prawo żądania dostpu do swoich danych osobowych,

 • ▪  prawo żądania sprostowania swoich danych osobowych,

 • ▪  prawo żądania usunicia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,

 • ▪  prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,

 • ▪  prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzdu Ochrony Danych Osobowych.

  OBOWIZEK PODANIA DANYCH:

  Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednake konieczne aby mona było nawizarelacje biznesowe a konsekwencjnie podania danych osobowych bdzie brak moliwoci wypełnienie powyszych celów w tym nawizania współpracy biznesowej.

  * Mowa o: Rozporzdzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwizku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

2

Klauzula informacyjna dla dostawców us ług i towarów bdcych osobami fizycznymi bdfizycznymi prowadzcymi działalność gospodarcz

ADMINISTRATOR DANYCH:

Administratorem Państwa danych osobowych jestTrain Movement Academy Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, 60-551 Poznań, ul. Szamarzewskiego 31/19, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS 0000 770992, NIP 7831797418

CELE PRZETWARZANIA, PODSTAWY PRAWNE:

Pastwa dane osobowe sprzetwarzane w nastpujcych celach:
1) Zawarcie i wykonanie umowy kupna/dostawy us
ług lub towarów na podstawie:

art. 6 ust. 1 lit. b RODO* (przetwarzanie jest niezbdne do wykonania umowy, której stronjest osoba, której dane dotycz).

2) Prowadzenie dokumentacji ksigowej i podatkowej na podstawie:

art. 6 ust. 1 lit. c RODO* (przetwarzanie jest niezbdne do wypełnienia obowizku prawnego ciążącego na administratorze) i w zwizku z przepisami takimi jak ustawa z dnia 29 wrzenia 1994 r. o rachunkowoci, ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług oraz ogółem przepisów regulujcych zasady powstawania, ustalania oraz wygasania zobowizapodatkowych jak i innych przepisów dotyczcych podatków.

3) Obrona przed roszczeniami i dochodzenie roszczena podstawie:

art. 6 ust. 1 lit. f RODO* (przetwarzanie jest niezbdne celu realizowania prawnie uzasadnionych interesów administratora polegajcych na dbaniu o swoje interesy)

4) Zgłaszanie reklamacji, ewentualnych skarg czy pozostałych wniosków dotyczcych współpracy na podstawie:

art. 6 ust. 1 lit. f RODO* (przetwarzanie jest niezbdne celu realizowania prawnie uzasadnionych interesów administratora polegajcych na dbaniu o właciwrealizacjumowy i jakość świadczonych usług czy dostarczanych produktów w ramach współpracy).

ODBIORCY DANYCH:

Bdziemy przekazywa(w odpowiednich sytuacjach powierza) dane osobowe dostawcom usług pocztowych, dostawcom usług kurierskich, dostawcom usług i wszelkiego oprogramowania IT wspomagajcego zarzdzanie przedsibiorstwem, dostawcom usług w zakresie hostingu poczty elektronicznej, dostawcom usług prawnych, bankom oraz innym instytucjom finansowym w zakresie realizacji płatnoci.

CZAS PRZETWARZANIA:

Pastwa dane osobowe bdprzetwarzane przez nastpujcy okres:

 1. 1)  w celu zawarcia i wykonania umowy- do czasu zakoczenia umowy,

 2. 2)  w celu prowadzenia dokumentacji ksigowej i podatkowej- 5 lat od zakoczenia roku kalendarzowego w którym powstał obowizek podatkowy,

 3. 3)  w celu obrony przed roszczeniami i dochodzeniem roszcze– 6 lat od zakoczenia umowy,

 4. 4)  w celu zgłaszania reklamacji, ewentualnych skarg, wniosków- 1 rok od dorczenia przedmiotowego zgłoszenia.

page3image31242304

3

TWOJE PRAWA:

Informujemy, e przysługujPastwu nastpujce prawa wynikajce z RODO*:

 • ▪  prawo żądania dostpu do swoich danych osobowych,

 • ▪  prawo żądania sprostowania swoich danych osobowych,

 • ▪  prawo żądania usunicia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,

 • ▪  prawo do przenoszenia swoich danych osobowych do innego administratora- w przypadku danych przetwarzanych na gruncie umowy tj. art. 6 ust. 1 lit. b RODO*,

 • ▪  prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych- w przypadku danych przetwarzanych w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora tj. art. 6 ust. 1 lit. f RODO*,

 • ▪  prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzdu Ochrony Danych Osobowych.

  OBOWIZEK PODANIA DANYCH:

  Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednake konieczne w celu zawarcia oraz realizacji postanowieumowy i współpracy. W przypadku nie podania danych osobowych nie bdzie moliwe wypełnienie powyszych celów w tym realizacja postanowiezawartej umowy.

  * Mowa o: Rozporzdzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwizku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

  Klauzula informacyjna dla kontrahentów, bdcych osobami fizycznymi bdfizycznymi prowadzcymi działalność gospodarcz

  ADMINISTRATOR DANYCH:

  Administratorem Państwa danych osobowych jest Train Movement Academy Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, 60-551 Poznań, ul. Szamarzewskiego 31/19, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS 0000 770992, NIP 7831797418

  CELE PRZETWARZANIA, PODSTAWY PRAWNE:

  Pastwa dane osobowe sprzetwarzane w nastpujcych celach:

1) Zawarcie i wykonanie umowy na wiadczenie usług/dostawtowarów na podstawie:

art. 6 ust. 1 lit. b RODO* (przetwarzanie jest niezbdne do wykonania umowy, której stronjest osoba, której dane dotycz).

2) Prowadzenie dokumentacji ksigowej i podatkowej na podstawie:

art. 6 ust. 1 lit. c RODO* (przetwarzanie jest niezbdne do wypełnienia obowizku prawnego ciążącego na administratorze) i w zwizku z przepisami takimi jak ustawa z dnia 29 wrzenia 1994 r. o rachunkowoci, ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług oraz ogółem przepisów regulujcych zasady powstawania, ustalania oraz wygasania zobowizapodatkowych jak i innych przepisów dotyczcych podatków.

3) Obrona przed roszczeniami i dochodzenie roszczena podstawie:

art. 6 ust. 1 lit. f RODO* (przetwarzanie jest niezbdne celu realizowania prawnie uzasadnionych interesów administratora polegajcych na dbaniu o swoje interesy).

page4image31289728

4

4) Rozpatrywania reklamacji, ewentualnych skarg czy pozostałych wniosków dotyczcych współpracy na podstawie:

art. 6 ust. 1 lit. f RODO* (przetwarzanie jest niezbdne celu realizowania prawnie uzasadnionych interesów administratora polegajcych na dbaniu o właciwrealizacjumowy i jakość świadczonych usług czy dostarczanych produktów w ramach współpracy).

5) cigania nalenoci na podstawie:

Art. 6 ust. 1 lit. f RODO* (przetwarzanie jest niezbdne celu realizowania prawnie uzasadnionych interesów administratora polegajcych na dbaniu o finanse firmy).

ODBIORCY DANYCH:

Bdziemy przekazywa(w odpowiednich sytuacjach powierza) dane osobowe dostawcom usług pocztowych, dostawcom usług kurierskich, dostawcom usług i wszelkiego oprogramowania IT wspomagajcego zarzdzanie przedsibiorstwem, dostawcom usług w zakresie hostingu poczty elektronicznej, dostawcom usług prawnych, bankom oraz innym instytucjom finansowym w zakresie realizacji płatnoci.

CZAS PRZETWARZANIA:

Pastwa dane osobowe bdprzetwarzane przez nastpujcy okres:

 1. 1)  w celu zawarcia i wykonania umowy- do momentu zakoczenia umowy,

 2. 2)  w celu prowadzenia dokumentacji ksigowej i podatkowej- 5 lat od zakoczenia roku kalendarzowego w którym powstał obowizek podatkowy,

 3. 3)  w celu obrony przed roszczeniami i dochodzeniem roszcze– 6 lat od zakoczenia umowy,

 4. 4)  w celu rozpatrywania reklamacji, ewentualnych skarg- 1 rok od dorczenia przedmiotowego zgłoszenia,

 5. 5)  w celu cigania nalenoci- do momentu pełnego rozliczenia płatnoci.

TWOJE PRAWA:

Informujemy, e przysługujPastwu nastpujce prawa wynikajce z RODO*:

 • ▪  prawo żądania dostpu do swoich danych osobowych,

 • ▪  prawo żądania sprostowania swoich danych osobowych,

 • ▪  prawo żądania usunicia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,

 • ▪  prawo do przenoszenia swoich danych osobowych do innego administratora- w przypadku danych przetwarzanych na gruncie umowy tj. art. 6 ust. 1 lit. b RODO*,

 • ▪  prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych- w przypadku danych przetwarzanych w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora tj. art. 6 ust. 1 lit. f RODO*,

 • ▪  prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzdu Ochrony Danych Osobowych.

  OBOWIZEK PODANIA DANYCH:

  Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednake konieczne w celu zawarcia oraz realizacji postanowieumowy. W przypadku nie podania danych osobowych nie bdzie moliwe wypełnienie powy szych celów tj. nawizania współpracy, oraz zawarcia i wykonania umowy i dostawusług lub produktów.

  * Mowa o: Rozporzdzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwizku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

Klauzula informacyjna dla osób reprezentujcych (pracownicy, współpracownicy) kontrahentów oraz dostawców

ADMINISTRATOR DANYCH:

Administratorem Państwa danych osobowych jestTrain Movement Academy Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, 60-551 Poznań, ul. Szamarzewskiego 31/19, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS 0000 770992, NIP 7831797418

CELE PRZETWARZANIA, PODSTAWY PRAWNE:

Pastwa dane osobowe sprzetwarzane w nastpujcych celach:
1) Wykonania dzia
łakoniecznych do realizacji umowy na podstawie:

art. 6 ust. 1 lit. f RODO* (przetwarzanie danych jest niezbdne celu realizowania prawnie uzasadnionych interesów administratora polegajcych na wykonaniu niezbdnych czynnoci zmierzajcych do prawidłowej realizacji umowy).

2) Prowadzenie dokumentacji ksigowej i podatkowej na podstawie:

art. 6 ust. 1 lit. c RODO* (przetwarzanie jest niezbdne do wypełnienia obowizku prawnego ciążącego na administratorze) i w zwizku z przepisami takimi jak ustawa z dnia 29 wrzenia 1994 r. o rachunkowoci, ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług oraz ogółem przepisów regulujcych zasady powstawania, ustalania oraz wygasania zobowizapodatkowych jak i innych przepisów dotyczcych podatków.

3) Obrona przed roszczeniami i dochodzenie roszczena podstawie:

art. 6 ust. 1 lit. f RODO* (przetwarzanie jest niezbdne celu realizowania prawnie uzasadnionych interesów administratora polegajcych na dbaniu o swoje interesy).

4) Zgłaszanie oraz rozpatrywanie reklamacji, ewentualnych skarg czy pozostałych wniosków dotyczcych współpracy na podstawie:

art. 6 ust. 1 lit. f RODO* (przetwarzanie jest niezbdne celu realizowania prawnie uzasadnionych interesów administratora polegajcych na dbaniu o właciwrealizacjumowy i jakość świadczonych usług czy dostarczanych produktów w ramach współpracy).

5) cigania nalenoci na podstawie:

Art. 6 ust. 1 lit. f RODO* (przetwarzanie jest niezbdne celu realizowania prawnie uzasadnionych interesów administratora polegajcych na dbaniu o finanse firmy).

ODBIORCY DANYCH:

Bdziemy przekazywa(w odpowiednich sytuacjach powierza) dane osobowe dostawcom usług pocztowych, dostawcom usług kurierskich, dostawcom usług i wszelkiego oprogramowania IT wspomagajcego zarzdzanie przedsibiorstwem, dostawcom usług w zakresie hostingu poczty elektronicznej, dostawcom usług prawnych.

CZAS PRZETWARZANIA:

Pastwa dane osobowe bdprzetwarzane przez nastpujcy okres:

 1. 1)  w celu wykonania działakoniecznych do realizacji umowy – do czasu zakoczenia umowy lub wniesienia skutecznego sprzeciwu,

 2. 2)  w celu prowadzenia dokumentacji ksigowej i podatkowej- 5 lat od zakoczenia roku kalendarzowego w którym powstał obowizek podatkowy,

 3. 3)  w celu obrony przed roszczeniami i dochodzeniem roszcze– 6 lat od zakoczenia umowy,

page6image31425280

 1. 4)  w celu rozpatrywania i zgłaszania reklamacji, ewentualnych skarg- 1 rok od dorczenia przedmiotowego zgłoszenia,

 2. 5)  w celu cigania nalenoci- do momentu pełnego rozliczenia płatnoci.

TWOJE PRAWA:

Informujemy, e przysługujPastwu nastpujce prawa wynikajce z RODO*:

 • ▪  prawo żądania dostpu do swoich danych osobowych,

 • ▪  prawo żądania sprostowania swoich danych osobowych,

 • ▪  prawo żądania usunicia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,

 • ▪  prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych- w przypadku danych przetwarzanych w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora tj. art. 6 ust. 1 lit. f RODO*,

 • ▪  prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzdu Ochrony Danych Osobowych.

  OBOWIZEK PODANIA DANYCH:

  Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednake konieczne w celu zawarcia oraz realizacji postanowieumowy. W przypadku nie podania danych osobowych nie bdzie moliwe wypełnienie powyszych celów tj. nawizania współpracy, podjcia działazmierzajcych do zawarcia umowy oraz zawarcia i wykonania umowy.

  * Mowa o: Rozporzdzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwizku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

  Klauzula informacyjna dla osób korespondujcych

  ADMINISTRATOR DANYCH:

  Administratorem Państwa danych osobowych jest Train Movement Academy Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, 60-551 Poznań, ul. Szamarzewskiego 31/19, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS 0000 770992, NIP 7831797418

  CELE PRZETWARZANIA, PODSTAWY PRAWNE:

  Pastwa dane osobowe przetwarzane sw nastpujcych celach:

1) Zarejestrowania korespondencji oraz udzieleniu odpowiedzi na nadesłankorespondencjna podstawie:

art. 6 ust. 1 lit. f RODO* (przetwarzanie jest niezbdne w celu realizowania prawnie uzasadnionego interesu administratora jakim jest dbanie o jakość współpracy, udzielanie odpowiedzi na nadsyłankorespondencjoraz załatwianie wszelkich spraw bdcych jej przedmiotem).

2) Obrona przed roszczeniami i dochodzenie roszczena podstawie:

art. 6 ust. 1 lit. f RODO* (przetwarzanie jest niezbdne w celu realizowania prawnie uzasadnionego interesu administratora jakim jest dbanie o dobre imifirmy, obrona własnych interesów).

ODBIORCY DANYCH:

Bdziemy przekazywa(w odpowiednich sytuacjach powierza) dane osobowe dostawcom usług pocztowych, dostawcom usług kurierskich, dostawcom usług i wszelkiego

page7image31271040

oprogramowania IT wspomagajcego zarzdzanie przedsibiorstwem, dostawcom usług w zakresie hostingu poczty elektronicznej, dostawcom usług prawnych.

CZAS PRZETWARZANIA:

Pastwa dane osobowe bdprzetwarzane przez nastpujcy okres:

 1. 1)  w celu zarejestrowania korespondencji oraz udzielenia odpowiedzi na nadesłankorespondencj– do momentu zakoczenia korespondencji,

 2. 2)  w celu obrony przed roszczeniami i dochodzeniem roszcze– 6 lat od zakoczenia współpracy, której dotyczyła korespondencja.

TWOJE PRAWA:

Informujemy, e przysługujPastwu nastpujce prawa wynikajce z RODO*:

 • ▪  prawo żądania dostpu do swoich danych osobowych;

 • ▪  prawo żądania sprostowania swoich danych osobowych;

 • ▪  prawo żądania usunicia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

 • ▪  prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych

  (danych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO*),

 • ▪  prawo wniesienie skargi do organu nadzorczego- Prezesa Urzdu Ochrony

  Danych Osobowych.

  OBOWIZEK PODANIA DANYCH:

  Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednake konieczne w celu rejestracji korespondencji przychodzcej oraz udzielenia odpowiedzi. W przypadku nie podania danych osobowych nie bdzie moliwe załatwienie spraw bdcych przedmiotem korespondencji.

  * Mowa o: Rozporzdzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwizku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

  Klauzula informacyjna dla osób bdcych uytkownikami strony internetowej www.train-movement.pl

  ADMINISTRATOR DANYCH:

  Administratorem Pastwa danych osobowych jest Train Movement Academy Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, 60-551 Poznań, ul. Szamarzewskiego 31/19, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS 0000 770992, NIP 7831797418

  CELE PRZETWARZANIA, PODSTAWY PRAWNE:

  Pastwa dane przetwarzane sw celu:

 1. 1)  Prowadzenia strony internetowej i zapewnienia bezpieczestwa oraz jej prawidłowego działania na podstawie:

  art. 6 ust. 1 lit. f RODO* (przetwarzanie jest niezbdne do celów wynikajcych z prawnie uzasadnionych interesów administratora polegajcym na dbaniu o prowadzenie strony internetowej),

 2. 2)  Obrony przed roszczeniami i dochodzenie roszczena podstawie:

  art. 6 ust. 1 lit f RODO* (przetwarzanie jest niezbdne do celów wynikajcych z prawnie uzasadnionych interesów administratora polegajcym na dbaniu o wizerunek i ochronswoich interesów),

 3. 3)  Badanie rynku zachowai preferencji osób odwiedzajcych stroninternetoworaz bdcych klientami w tym usprawnienie funkcjonowania strony z przeznaczeniem wyników

  tych badana potrzeby polepszenia jakoci wiadczonych usług na podstawie:

page8image31238272

przez klienta na technologicookies poprzez ustawienie parametrów przegldarki) ODBIORCY DANYCH:

Odbiorcami danych osobowych sdostawcy usług IT zajmujcych siobsługw tym hostingiem strony internetowej.
CZAS PRZETWARZANIA:

Pastwa dane osobowe bdprzetwarzane przez okres 2 lat od ostatnich odwiedzin strony internetowej lub do wniesienia skutecznego sprzeciwu. Dane przetwarzane na podstawie zgody- do czasu jej wycofania.

TWOJE PRAWA:

Informujemy, e przysługujPastwu nastpujce prawa wynikajce z RODO*:

 • ▪  prawo żądania dostpu do swoich danych osobowych,

 • ▪  prawo żądania sprostowania swoich danych osobowych,

 • ▪  prawo żądania usunicia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,

 • ▪  prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,

 • ▪  prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych,

 • ▪  prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzdu Ochrony Danych Osobowych.

  OBOWIZEK PODANIA DANYCH:

  Podanie danych jest dobrowolne.

  *Mowa o: Rozporzdzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwizku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

art. 6 ust. 1 lit. a RODO* (przetwarzanie odbywa sina podstawie zgody wyraonej ̨